Producenci
Klauzula informacyjna RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklepu Jeździeckiego Eliksir

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest właściciel sklepu - Paulina Pezda, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Paulina Pezda Stajnia Eliksir przy ul. Kwiatowej 19, 43-370 Szczyrk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP – 9372673929, adres poczty elektronicznej - biuro@stajnia-eliksir.pl, zwana dalej Administratorem i Usługodawcą.

I. Podstawa przetwarzania danych osobowych

2. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane zgodnie z postanowieniami  ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ("RODO").

3. Administrator przetwarza dane na podstawie:
-art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenie przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych, 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
-art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
-art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane      dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

II. Cel oraz zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych

5. Dane wykorzystywane są wyłącznie do celów marketingowych, księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży (realizacja zamówień, obsługa zwrotów i reklamacji).

6. Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez Usługobiorców dane osobowe w postaci:
- imię nazwisko/nazwa/firma;
- NIP;
- adres (kod pocztowy, miasto, ulica);
- numer telefonu kontaktowego;
- adres poczty elektronicznej;

7. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Usługobiorcę zgody na ich przetwarzanie; Usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia.

8. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.


9. Administrator przechowuje dane osobowe Usługobiorców przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, bądź inne ważne względy interesu publicznego.

10. Dane Usługobiorców nie będą przekazywane osobom trzecim; mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

III. Ochrona przetwarzanych danych osobowych

11. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

12. Administrator korzysta z bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Dodatkowe zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem stanowi również indywidualny login i hasło wskazane przez Usługobiorcę.

13. W ramach witryny Sklepu Jeździeckiego Eliksir stosowane są pliki Cookies.

14. Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

15. Usługobiorcy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Jeździeckiego Eliksir i przepisy prawa cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl