Producenci
Regulamin

Regulamin obejmujący zasady korzystania ze                                                                                Sklepu Internetowego  Sklep Jeździecki Eliksir
www.sklep.stajnia-eliksir.pl

§ 1. Podstawowe informacje.

1. Sklep Internetowy Sklep Jeździecki Eliksir  działający pod adresem www.sklep.stajnia-eliksir.pl jest prowadzony przez Paulinę Pezdę, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Paulina Pezda Stajnia Eliksir przy ul. Kwiatowej 19, 43-370 Szczyrk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 9372673929.

2. Wszystkie informacje związane z działalnością Sklepu można uzyskać drogą mailową: biuro@stajnia-eliksir.pl bądź pod numerem telefonu kom. 516-272-020 w godzinach otwarcia sklepu, tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00-18.00, niedziela od 9.00-13.00.

3. Sklep Stacjonarny mieści się pod adresem - ul. Kwiatowa 19, 43-300 Szczyrk.

4. Adres do korespondencji, w tym wysyłania pisemnych reklamacji oraz zwrotu towaru - ul. Kwiatowa 19, 43-300 Szczyrk.

5. Rachunek bankowy (konto) Sprzedawcy:
Bank: ING Bank Śląski
Nr rachunku bankowego: 51 1050 1070 1000 0097 0666 2997


§ 2.  Postanowienia wstępne.

1. Przedmiotowy Regulamin skierowany do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem   10 Regulaminu, który odnosi się wyłącznie do Przedsiębiorców).

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Kupujących oraz Sprzedawcy, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są zgodne z wiążącymi przepisami prawa, w szczególności ustawą kodeks cywilny z dn. z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z późn. zm.) oraz ustawą o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. (z późn. zm.). W razie ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami zawartymi we wskazanych powyżej aktach prawnych, pierwszeństwo mają regulacje zawarte w wymienionych aktach prawnych i to one znajdą zastosowanie.

4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

5. Administratorem danych osobowych Kupujących, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu (zawierania Umów sprzedaży) jest Sprzedawca – Paulina Pezda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Pezda Stajnia Eliksir (NIP: 9372673929) przy ul. Kwiatowej 19, 43-370 Szczyrk. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych, znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „polityka prywatności”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Każdy Kupujący, którego dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść, ich aktualizacji i poprawiania.

6. Słowniczek pojęć:
a) Sprzedawca (usługodawca) = podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sklep Jeździecki Eliksir działającego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
b) Kupujący (usługobiorca) = osoba zdolna do dokonania zakupu przedmiotu, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do cz. prawnych/os. posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych na warunkach określonych w kodeksie cywilnym, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
c) Regulamin = przedmiotowy regulamin Sklepu Internetowego;
d) Sklep = Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem                        www.sklep.stajnia-eliksir.pl
e) Sklep stacjonarny = Sklep Sprzedawcy mieszczący się przy ul. Kwiatowej 19, 43-300 Szczyrk;
f) Produkt = dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży;
g) Zamówienie = oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość zamawianych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży;
h) Umowa sprzedaży = umowa sprzedaży Produktu, w rozumieniu postanowień Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu Sklep Jeździecki Eliksir
i) Konsument =  w myśl przepisu art. 221 k.c. konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
j) Formularz zamówienia = formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu umożliwiający złożenie zamówienia;
k) Dzień roboczy = jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
l) Konto Kupującego = zbiór danych i zasobów dot. Kupującego, w tym dokonanych przez niego zamówień w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, oznaczony indywidualną nazwą Użytkownika i hasłem;
m) Usługa elektroniczna = usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Kupującego;
n) Ustawa o prawach konsumenta = ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
o) Kodeks cywilny = ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 3.  Usługi elektroniczne.


1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:
Konto Użytkownika (Kupującego),
Formularz Zamówienia,

2. Konto – dla założenia konta przez Kupującego w Sklepie Internetowym (nazwa), konieczne jest:
- wypełnieniu Formularza Rejestracji (przykładowa nazwa z innego sklepu),
- kliknięciu pola „Zarejestruj się”  
-  potwierdzenie chęci założenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
Przy zakładaniu Konta niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres mailowy, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Kupujący zobowiązany jest do podania danych zgodnym ze stanem faktycznym.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z utworzonego Konta – kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą drogą mailową biuro@stajnia-eliksir.pl bądź wysyłając stosowne pisemne żądanie pod adres ul. Kwiatowa 19, 43-370 Szczyrk.

4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia, niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres mailowy, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących konsumentami niezbędne jest podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Kupujący zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia dla złożenia Zamówienia konieczne jest kliknięcie pola „Złóż Zamówienie”. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Internetowego:
- komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej;
- przeglądarka internetowa,
- włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

6. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury Reklamacji Produktu, która została wskazana w § 8). Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres: reklamacje.eliksir@gmail.com bądź drogą listowną na adres ul. Kwiatowa 19, 43-370 Szczyrk.

7. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4. Warunki zawierania umowy sprzedaży.
 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § 3 pkt. 4 niniejszego Regulaminu.

2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie zakupu wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, a także o kosztach dostawy Kupujący jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości mailowej.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie do wglądu na stronie internetowej Sklepu niniejszego Regulaminu oraz przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym postanowieniu Regulaminu.
 
§ 5. Sposoby płatności
 
1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu dokonanie płatności w jeden z poniższych sposobów:
- płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy;

Stajnia Eliksir Paulina Pezda
Ul. Kwiatowa 19, 43-370 Szczyrk
Nr rachunku bankowego:
51 1050 1070 1000 0097 0666 2997
- płatność przelewem elektronicznym (PayU, Przelewy24.pl)
- płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

1. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu …. – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego.

2. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561.
2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem tradycyjnym, drogą płatności elektronicznych, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności przy odbiorze osobistym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 
§ 6. Dostawa.
 
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostępne sposoby dostawy i odbioru Produktów są następujące:
- paczkomaty InPost (odbiór przez Kupującego),
- przesyłka kurierska (przedpłacona),
- przesyłka kurierska pobraniowa,
- odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym przy ul. Kwiatowej 19, 43-300 Szczyrk w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-18.00, w soboty od 9.00- 13.00

3. Dostawa jest odpłatna. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności i są wskazywane w chwili składania Zamówienia. Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu Internetowego.

4. Termin dostawy Produktu do Kupującego wynosi do 12 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 12 tygodni. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kupującego liczy się w następujący sposób:
- w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem tradycyjnym, płatności elektronicznej- od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
- w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
- w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu w sklepie stacjonarnym, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie do 12 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć do 12 tygodni. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:
- w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
- w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7. Postanowienia końcowe.
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.


2. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie: www.sklep.stajnia-eliksir.pl


3. Kupujący ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.


4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.


5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego - Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.


6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Kupujących będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.


7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl